Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro internetový obchod provozovaný na doméně www.alcaponerajhrad.cz a telefonické objednávky na telefonním čísle +420 547 212 916.

Tyto podmínky jsou účinné od 11. 11. 2019.

 

OZNAČENÍ STRAN

Prodávající a provozovatel WERO GROUP s.r.o., Tovární 22, 664 61, Rajhrad, IČO: 05891876, DIČ:‎CZ05891876, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Židlochovice.

Pizzeria a ristorante AlCapone Rajhrad (Dále jen „Al Capone Rajhrad“ nebo „prodávající“)

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod  www.alcaponerajhrad.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Pizzeria a ristorante AlCapone Rajhrad nebo s ním jinak jedná.

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy –  Al Capone Rajhrad nebo kupující.

 

OBECNÉ INFORMACE

1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách www.alcaponerajhrad.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 547 212 916, nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u Prodávajícího uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro Al Capone Rajhrad nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4. Al Capone Rajhrad si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Al Capone Rajhrad si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8. Přijetím objednávky ze strany AL Capone Rajhrad je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany AlCapone Rajhrad za přijatou, pokud Al Capone Rajhrad nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany Al Capone Rajhrad ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Al Capone Rajhrad. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Al Capone Rajhrad oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V pobočkách Al Capone Rajhrad nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

 

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a Al Capone Rajhrad vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Al Capone Rajhrad oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není Al Capone Rajhrad povinno zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

4. Cena zboží je bez obalu. (krabice na pizzu, jednorázový jídelní box)

 

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

1. Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání, platba stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Déjauners) při předání.

2. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3. Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání.

4. Na stravenky vracíme.

5. Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující Al Capone Rajhrad souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží pro účely zpracování a evidenci této objednávek.

6. Doba rozvozu každý den 11:00 do 22:30 hod

7. Náklady na dodání:

    7.1. Osobní odběr 0 Kč.

    7.2.Kurýrní služba (náš rozvoz) 0 Kč, nebo minimálné hodnota objednávky, dle daného pásma

 

AKCE, SLEVY, BONUSY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY

1. E-shop provozovaný na doméně www.alcaponerajhrad.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Al Capone Rajhrad nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. Al Capone Rajhrad si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. Al Capone Rajhrad si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Al Capone Rajhrad i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je: WERO GROUP s.r.o., Tovární 22, 664 61, Rajhrad, IČO: 05891876, DIČ:‎CZ05891876, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Židlochovice.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb (vč. vyřizování reklamací atp.) typicky jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, email, telefon - tyto údaje zpracováváme proto, abychom mohli plnit smlouvu s vámi. GDPR) například vám doručit zboží.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetím osobám, ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci (výjimkou je např. předání veřejným orgánům např. Policii ČR v případě existujícího incidentu). K osobním údajům mají přístup pověřené osoby jako například zaměstnanci, smluvní partneři, ale také u nich se kontroluje, že nakládají s osobními údaji řádně. Jedná se zejména o osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, osoby zajišťující internetové stránky, osob zajišťující marketingové služby, osoby zajišťující účetnictví apod.

Správce používá také další zpracovatele, zejména Google Analytics, Google AdWords, Heureka a podobné služby v rámci toho provádí správce profilování, personalizaci nabídky, vyhodnocování přístupů apod. Správce také využívá cookies, pokud tuto variantu neodmítnete v nastavení vašeho prohlížeče. Tyto služby jsou využívány proto, abychom mohli nabídnout služby na míru, zobrazovali relevantní nabídky a reklamu a přizpůsobili svoji nabídku potřebám zákazníků.

 

Osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu:

•             10 let od ukončení smluvního vztahu (od posledního plnění smlouvy) pro účely plnění zákonných povinností (daňové, evidenční) či pro ochranu majetku - platí u údajů, které zpracováváme pro plnění povinností ze smluvního vztahu s vámi,

•             10 let, nebo než odvoláte souhlas se zasíláním marketingových sdělení případně než zrušíte uživatelský účet - platí u údajů, které zpracováváme se souhlasem.

Po uplynutí lhůty budou osobní údaje vymazány.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména:

•             právo na přístup ke svým osobním údajům,

•             právo na opravu či doplnění osobních údajů,

•             právo na výmaz osobních údajů,

•             právo na přenositelnost údajů, je-li to možné,

•             právo požadovat omezení zpracování,

•             právo vznést námitku proti zpracování,

•             právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů,

•             právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

•             právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů u údajů, které zpracovává správce v režimu souhlasu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11. 11. 2019 a jsou součástí obchodních podmínek. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

©2019Pizzeria Alcapone - Brno - Všechna práva vyhrazena

Created by UMIX s.r.o